Een ambt van de 5-voudige Bediening! - Een Hemelse gave van Messias Yeshua!
Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe. (Amos 3:7)


Vlaams/Nederlandstalige versie
04/10/2005 original  creation date in  English Opgewaardeerd op 31 December 2009! (op verzoek)
Opwaardering van deze site zal niet de originaliteit van deze visie veranderen!

Profetische Openbaring

Bekleed met een kleed van Ootmoedigheid! …
Bekleed met een kleed van "Nederigheid"!

Inhoud

Klik op het door u gekozen onderwerp om zo direct daar te komen! 
Deze web-pagiga is deels geschreven met het  lettertype "Papyrus" Klik op  dit lettertype te downloaden!
Instuctie: 1. Start 2. Control panel  3.Appearance themes  4. Open "Fonts" 5. Paste Lettertype "Papyrus  6.Sluiten!

De Visie
Daarna begon de Here Yeshua Messiah *te spreken met deze woorden:
Daar was een moment van volledige stilte..!
En dan de Here Yeshua Messiah* vertelde nog meer...:
Geweeklaag vanuit de diepte van de hel...!
Ik was verbaasd op de manier hoe God dingen kan openbaren! (Nederigheid)
Ootmoedigheid is niet in verband te brengen met 'armoede'!
Weest gekleed met “Ootmoedigheid”!  (1 Petrus 5:5)
Klaagliederen voor de huichelachtige bedienaars van rebellie!
Verkeerde motieven
Jezus komt terug voordat u het goed kunt beseffen!
Opwekking is..
*Belangrijk te weten:  Yeshua Messias* - Jezus de Christus*
"Gebroken"van geest...

De Visie...

Hoort, gij hemelen! en neem ter ore, gij aarde! want de HEERE spreekt: Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd; maar zij hebben tegen Mij overtreden. (Jesaja 1:2)
In een vision was ik opgeheven ver boven de atmosfeer en de Here Jezus toonde me een grote menigte van mensen. Miljoenen mensen, net zoals je kan zien vanuit een vliegtuig, maar niet gedetaileerd! Ik zag dat vele van hen  bepaalde kamers binnen gingen. Ik was niet in staat te onderscheiden om hoevelen het ging. Ik kon de kamers van binnen zien, alsof er geen dak op was. Daar waren mensen aan het wachten op een centrale plaats in de hoek van deze kamers, om zo door de bedienaars bediend te worden (God's werk!?) Dan wees de Here  met Zijn vinger meer een bepaalde groep van mensen. Onmiddelijk had ik een close-up zicht, gelijk een telescoop is focusing van een verre afstand! Deze specifieke groep van mensen waren gekleed met een soort van jute mantel van licht-bruine kleur! Een eenvoudig kleed met een gordel. Sommige onder hen hadden een staf and allen waren bloot-voets! De meeste onder hen waren niet in deze kamers! Slechts enkele van hen! Maar wanneer zij in een van die kamers kwamen, bleven zij daar niet lang! Dan begon de Here Jezus tot mij te spreken met deze woorden:

Daarna begon de Here Yeshua Messiah *
 te spreken met deze woorden:

"Deze mensen gekleed in een soort van jute mantel van licht-bruine kleur refereren niet naar een vorm van "armoede", maar zij zijn Mijn mensen die een kleed dragen van ootmoedigheid! Zij hadden een hoge prijs te betalen (de beproeving des geloofs, dat veel kostbaarder is dan van het "goud"!) en hadden van Mij "goud" gekocht, hetwelk door het vuur beproefd werd, hetgeen hen "rijk" maakte! (1 Petrus 1:7) Zij hebben een ziel en een hart dat puur is! Zij hebben de gehoorzaamd tot de waarheid en het onderscheidings-vermogen om de stem van de Heilige Geest direct te herkennen! Zij dragen Mijn liefde zonder enige hypocrocie and hebben geen enkele zekerheid in hun eigen "ik"  of zelf-rechtvaardiging! Zij kennen Mij waarlijk en hebben Mij gevonden en zo Mijn kracht ontvangen om Mij te aanbidden, te spreken, te preken, te profeteren, te genezen, het openbaren van de waarheid, het kwaad bloot te leggen, het onderscheiden (geesten) en demonen uit te drijven! Zij zijn Mijn mensen met een label van "kwaliteit", the mantel van Goddelijke zalving en met een Goddelijk mandaat! Zij zijn de ware "zonen & dochters" van God, voorbereid Mij te dienen in deze Eind-tijd! Met deze mensen bouw Ik Mijn (Universele) kerk in deze laatste dagen! Deze kostbare gelovigen zullen geen compromissen aangaan voor  bepaalde "gunsten" te verkrijgen om geld; om bepaalde posities in te nemen! In de meeste (kerkelijke) plaatsen werden zij verworpen! Zij waren "niet goed genoeg"; niet "indrukwekkend genoeg"; niet "genoeg geld om indruk te maken"; Geen "imposante auto"; Geen "indrukwekkend imago"; Niet "beroemd" genoeg; geen "bepaalde status"...volgens de meest religieuze kerk-leiders van vandaag! Dat is de reden waarom je deze mensen met de  klederen van ootmoedigheid ziet buiten de Kerk-muren!  
Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus; (1 Petrus 1:7)

Een bedienaar van de waarheid zal geen lof mogen verwachten van mensen! Bedienaars die de mensen vertellen "van wat zij willen horen" zullen hun connectie met God verliezen! De hedendaagse kerkleiders die zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, afgevallen van het ware geloof; (afvalligheid) zullen worden geopenbaard  en zij blijven in gevangenisschap van de vijand; gewoonweg omdat zij ontkennen, negeren en verwerpen de boodschappers (zoals de Profeten) van God! Tast Mijn gezalfden niet aan, en doet Mijn profeten geen kwaad. (Psalmen 105:15) U kunt uzelf niet limiteren to alleen uw eigen "strekking", uw eigen gereide programma's; uw eigen favorite spreekbeurt, en dan anderen verwerpen die niet uw bepaalde specifieke strekking naleven! Een erg zwak element om daarop te ondersteunen!  Hoe kunt u een serieuze Opwekking verwachten wanneer de kerkgangers en hun leiders niet willen "wakker worden", zich verootmoedigen en hun zonden beleiden om dan zo een effectief te zijn voor the Universele kerk? Hedendaagse kerkleiders streven onderling, geestelijke "vechtpartijen", argumenteren, negeren, etc...! Het bedroefd Mijn hart! Het bedroefd het hart van de Heilige Geest! Het bedroefd het hart  van de Hemelse Vader diep! Weet u dat daar een grote menigte van mensen is; verloren zielen, terug gevallen Christenen, honger voor de Woord - mensen; hopeloos wachtende voor uw correcte reactie naar hen! Is het mogeljk dat het niveau van huidige kerk-gangers, inclusief hun kerk-leiders van een  kerk of gemeente zijn gezonken tot een zeer lage status van geloof, of enigzins overblijvend geloof? Dit toont eigenlijk het gebrek van waardering van God's zegeningen doorheen de hedendaagse kerk-leiders! Rebellie; negering; zonden; morale status; zwakheid; schijnheiligheid; verwerping; etc...! "...

De werken van hypocritische bedienaars waren gedaan om gezien te worden bij andere mensen en zo hun aandacht te trekken hoe "geweldig & belangrijk" zij wel zijn! Gelijk vele bedienaars van vandaag, de geziene manier van kledij, dure imposante auto's, bepaald positiedrang en status-symbolen; en een "prachtige vorm van 'performance' van hun religie" maakt hun het middelpunt van hun eigen goddeloosheid! Gezien te zijn door de mensen, maar zij acteren gewoonweg hun "performance" als een acteur! Dit alleen maar om de aandacht naar hunzelf te richten! ...Het is stelen van Mijn Vader's Glory! Het gaat om de "show" van hen in publiek! Zo bekomen zij nu de 'insignes' van ijdelheid en schijnheiligheid!
En al hun werken doen zij, om van de mensen gezien te worden; want zij maken hun gedenkcedels breed, en maken de zomen van hun klederen groot. (Mattheus 23:5)
Het is een vorm van hoogmoed en zelfzucht dat de val van de mensheid veroorzaakte! Zij namen iets op zich zelf om zichzelf in iemand dat zij begeerde te zijn, denkende dat het is van Godswege! Is het niet tot Mijn Vader iemand te vormen zoals Hij dat wil en reeds lang te voren heeft gepland? Zij moeten leren op
Mij te vertrouwen; gevormd te worden in wat zij inderdaad zouden moeten zijn!

Zij moeten leren te verlangen hoe te zijn in Mijn vertegenwoordigheid en Mij te permiteren Mijn leven te laten vloeien door hen heen om anderen om hun beurt aan te raken met Mijn kracht!
De geest eens mans zal zijn krankheid ondersteunen; maar een verslagen geest, wie zal dien opheffen? (Spreuken 18:14)
   
Een
zondevolle kerk-generatie,
van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen van corruptie! Zij hebben God verlaten! Zij hebben God gelasterd en geprovoceerd om Hem nu tot een oordeel te brengen; zij hebben zich vervreemd en zijn afgeweken van God en Zijn statuten! (Jesaja 1:4) En als u uw handen omhoog heft in gebed, God wil Zijn ogen voor u verbergen  en  wilt u niet horen; want uw handen zijn vol van uw ongerechtigheid!
!
Afbeelding: Begerig of hebzucht leidt tot rampzalige gevolgen!
En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet.
{De lust en de verderfing van de waarheid hebben velen vernietigd! Om alleen geld te verkrijgen en zo te spenderen voor hun eigen verlangens te bevredigen ontwerpen zij tegenstellige doctrines van valse theorien en valse (nep) wonderen alleen maar om te verleiden.  God heeft reeds lang geleden hun oordeel voorspeld en dat zal ook zeker gebeuren!}

Dit is eveneens een levendig beeld van de afvalligheid van de Staat Israel in de voor-vaderlijk oude tijden; tijdens de profeten! Hun conditie hierin werd alsmaar slechter, ondanks het feit van de bedieningen van vele profeten en hun demostratie van wonderlijke daden van God voor behoud voor deze Natie! Erger, het werd alleen maar veel erger en daar was geen oplossing meer voor de hand! Zo God liet de gehele Natie over in totale vernietiging en gevangenschap! Zoals in de oude tijden van Nebuchadnezzar koning van Babylon wanneer Jehoiakim zijn dienaar werd voor 3 jaar hij ook rebelleerde tegen de koning! (2 Koningen 24:1) Voorvaderlijk oud Israel was vergeleken zelfs met  beesten (!)die desondanks hun stommiteit, denken beter te zijn dan God's eigen mensen? De mensheid, gezien als persoon, heeft zulk een hoge vorm van intelligentie, maar gebruikt slechts een heel klein deel daarvan! Israel's ontwetendheid was van eigen wil  en zo werd het de oorzaak van all hun problemen! Wanneer hun afvalligheid en hun ongerechtigheden komt op dit punt, dan is er geen keerpunt meer, omdat zij gewillig al hun geloof overboord hebben gegooid en hebben afgedaan met de enige offering dat hun bekering kon vernieuwen. Ondanks dit alles, gezien de verschikkelijke status waarin zij zich bevinden, is er nog altijd vergeving mogelijk voor de "afvalligen"! Je moet komen naar Mijn kruis!

Is het niet onverantwoord dat een kerk of Gemeente klaagt over de rechtmatige, pure woorden van eenvoud, maak ook direct van de profeet of een boodschapper van God? Of  gewoonweg het verwerpen als"Oud Testamentische Profeten"! Hoe kunnen zij God's ingreep en beinvloeding verwachten, wanneer zij niet wakker zijn of willen worden van hun "coma-slaap" om zo zichzelf te verootmoedigen en te bekeren tot een Heilige God? Waarom is de mens gewillig zichzelf te vernietigen en de effecten van de zonden te ondergaan, wanneer die ook de rijkdommen van God's genade in vrede; materialistische voorspoed; goede gezondheid en geestelijke kracht van God kunnen verwerven? God is zowel  ziel,  lichaam en Geest, Hij heeft de bekwaamheid van emoties, verlangens,en zielspassies gelijk mensen die zelf hebben! (Jesaja 1:14; 42:1; Leviticus 26:11,30; Hebreewen 10:38) De Vader wordt verveeld van deze dingen en verafschuwd; gevuld met diepe droefheid; en meerdere dingen, vanwat deze mensen nog steeds doen!  (Jesaja 7:13).

Komt dan, en laat ons de verschillen rechtzetten! Mijn beredenering met de staat van jouw eigen zaak, wil Ik tot een einde maken, ondanks alle beredenering! De zondaar moet zichzelf simpelweg overgeven in nederigheid voor de Troon van Mijn Hemelse Vader; dan zal Ik hem reinigen van alle zonden met Mijn Blood en Ik zal hem tot Mijn zoon maken!

Daar was een moment van volledige stilte..!

Daar was een moment van volledige stilte..! Ik kon letterlijk het verdriet van de Here voelen! Ik was in alle staten om het uit te schreeuwen! Ik was gevuld met gevoelens van rechtvaardheid van wat de Here overdacht over dit soort van corruptie binnen the (Universele) Kerk en hoe Zijn mensen, speciaal de leiders reageren naar de door Hem Goddelijk aangestelde boodschappers! Telkens weer herhaald de geschiedenis  zichzelf opnieuw! Hij was van plan de zonden aan te klagen; ik ervaarde dat het erg zwaar en hard voor Hem was! Het bestaat de dag van vandaag dat God veroordelingen kan uitspreken over Zijn mensen en hun ongerechtigheden; doorheen Zijn gezalfde boodschappers zoals de profeten! Dat betekent dat de Here nog steeds en ook nog van plan is Zijn dienaren te bekrachtigen met Zijn Goddelijke autoriteit...die mensen te bekleden met een "kleed van ootmoedigheid"!

 En dan de Here Yeshua Messiah* vertelde nog meer...:

"Daar is altijd nog genade! Daar is altijd een weg tot verlossing! Daar is altijd een weg om veroordeling te ontsnappen!
Als Mijn mensen, inklusief hun leiders zich verootmoedigen en bidden, en als zij Mijn aangezicht zoeken, voor Mijn kruis, en zich bekeren van hun verkeerde houdingen; dan zal Ik voor hen niet ontwetend zijn, maar zeker zal Ik hen horen, en hun zonden vergeven en hun manier van denken genezen! Ik spreek over restauratie en hestel!
(2 Kronieken 7:14)
Als zij gewoonweg tot Mij roepen met een eerlijk en nederig hart, dan zal Ik hen antwoorden, en Ik zal hen zelfs grote en machtige dingen bekend maken, hetgeen je niet realizeerd dat wel mogelijk was!
(Jeremia 33:3) 
Vele mensen hebben eerst grote tegenslag; droefheid en ellende moeten ervaren voordat zij echt Mij zochten en aanriepen bij het Kruis om zo tot Mij terug te komen met een dienend hart. Hoeveel te meer ellende zou hen gespaard gebleven zijn als zij eerst Mijn aangezicht zochten? Je moet je visie op een hoger niveau brengen! Dan ben je in staat de Stem van de Heilige Geest  te onderscheiden en zo jezelf af te scheiden van de "verkeerde stemmen" en verkeerde invloeden! Dit ook door niet Zijn gezalfde boodschappers te verwerpen! Streef naar een meer intieme relatie met Mij! Ik verlang om met je te wandelen! Naar diegene die horen, diegene die dorstig zijn, naar diegene die Mij zoeken voor Mijn kruis!

De mensheid heeft geen keuze gehad bij hun komst in deze wereld, maar nadat je hier bent en oud genoeg bent om een verantwoordelijkheid te kunnen dragen je eigen keuze te kunnen maken, hetgeen je wordt aangerekend je eigen verlossing te aanvaarden of  je eigen verdoemenis te ondergaan! ...Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. (Johannes 3:16) zie ook: (Openbaring 22:17)
Je bent verantwoordelijk en het wordt je aangerekend elke actie, daad tot God! Het is jouw eigen morale activiteit, betreft goed en verkeerd! Je hebt een vrijheid van je keuze om je eigen toekomst bestemming te bepalen door je dagelijkse morele activiteiten!

Geweeklaag vanuit de diepte van de hel...!

"Help ons, wij zullen alles terug betalen wat wij gestolen hebben; wij willen alles weer in orde maken...!"

 


Ik hoorde aan de andere kant van mij een vreselijk geweeklaagd van wanhoop: "Help ons, wij zullen alles terug betalen wat wij gestolen hebben; wij willen alles weer in orde maken..." Het ging zo verder voor een korte periode... Ik kon niet zien waar het vandaan kwam, maar ik kreeg er koude rillingen van en het was beangstigd om dit aan te horen! De Stem van de Here sprak weer opnieuw: "Dit zij de stemmen van grote wanhoop komende vanuit de diepte van de hel...! Deze zijn de gemartelde zielen schreeuwend voor vergeving en herstel, maar spijtig genoeg is het helaas TE LAAT voor hun! Deze zijn ook de zielen die schreeuwen uit grote wanhoop van bedienaars, voorgangers, en kerk leiders, die geen acht sloegen naar Mijn gezalfde boodschappers! Zij hebben voor hun eigen toekomst bestemming gekozen en hebben daarmee gekozen voor hun dagelijkse immorele daden! Zij gingen voortdurend door met het maken van compromissen; het verkrijgen van gunsten; het verwerven van geld door manupulatie; streven naar bepaalde functies en posities binnen de kerk en Gemeente; zij streven, argumenteerden; verwaarlozing en verontachtzaming; bestelen van Mijn kerk; verstrooiing van Mijn mensen in plaats van hen te verzamelen! Hun harten waren vol van onvergevevings-gezindheid, onrechtvaardigheid, trots, vooringenomenheid, werken van uit het vleselijke! Zij waren zo nochalant, vol van ijdelheid en schijnheiligheid, zodat zij het kloppen aan de deur van hun hart door Mij hebben vele malen verontachtzaamd! Daar was altijd een weg tot verlossing beschikbaar, maar zij wilden gewoonweg niet luisteren, ook al was het mogelijk, doch zij weigerden! Daar is altijd een weg tot ontsnapping van oordeel beschikbaar! Als zij  toch zouden luisteren naar Mijn Stem en gehoor gegeven hadden...!"
 
Wederom was er een volledige stilte! Wederom kon Ik letterlijk het verdriet van de Here voelen en deze keer kon ik heel goed aanvoelen dat de
Here aan het wenen was! Ik was in staat het uit te schreeuwen, maar ik was machteloos iets te ondernemen! Ik was geshockeerd!
  
Daar is geen andere keuze over! Daar is geen ander optie! Daar is geen "grijze-zone"! Het is jouw keuze! .......Hun tijd was voorbij..!

Ik was verbaasd op de manier hoe God dingen kan openbaren!

Ik had niets meer te zeggen, wetende alleen Hij is Here en ik wist niet hoe ik moest antwoorden naar God! Ik was verbaasd op de manier hoe God dingen kan openbaren! Al mijn persoonlijke en eerder argumenten waren niet belangrijk meer! Al wat ik wilde doen is mijn hand op mijn mond plaatsen van verbazing! Ik was tot een volledige stilte gebracht en de wetenschap van God en was tot volledige overgave van herkenning en berouw gebracht! Zijn de vertroostingen Gods u te klein, en schuilt er enige zaak bij u? (Job 15:11) Hebt gij een arm gelijk God? En kunt gij, gelijk Hij, met de stem donderen? (Job 40:4)

God wist wat voor vragen ik aan het overdenken was in mijn eigen overleggingen wanneer ik rondkeek! Gelijk de Profeet Jeremia die in de Stad Jeruzalem aan het rondlopen was en alle zonden zag gebeuren in deze Heilige Stad van God!

God weet gewoonweg dat wat sommige "Christelijke vrienden" (???),  hadden gesproken, met een zo mooie manier van spreken, geraffineerd, beleefd, wel gemanierd, beschaafd, met de juiste tonatie, zodat men wil aannemen dat zij 'gaven" vanuit de Hemelen waren, maar in realiteit waren zij een verstoken op huichelachtige manier van alle waarheid en geestelijke ervaring en kwamen tegen mij met
een bevooroordeelde mentaliteit!

Deze misleidende zogenaamde "Christelijke vrienden" die 'wijs' zijn in hun eigen ogen en denken van zichzelf iets te betekenen zijn catastrofaal in de Universele Kerk van God! Dit is de oorzaak van al mijn bedroefdheid. God had overwogen wat ikzelf had overwogen! Ik heb van U, God gehoord bij mijn horen naar U en ik weet dat U, God alles te weeg kan brengen! Geen gedachten kunnen van U onthouden worden!

Wanneer u dit leest; mijn pleidooi tot u is dat u wilt begrijpen hetgeen ik hier schrijf; dat het een serieuze waarschuwing is voor diegene die aan de dag vandaag weigeren te luisteren naar de 'deur-hart-klopping' van de Here zelf! Weest serieus met de Heiligheid van God! Weest serieus met de levensstijl die u heeft t.o.v. God en uw medemens! Dit zal uw oprechtheid  en uw toewijding bepalen, ofwel u dient een Almachtige God of de vijand! Of u bedienaar bent of niet! Of u beroemd, invloedrijk, betrouwbaar, belangrijk bent etc... Overweeg uw toewijding in oprechtheid!

Mijn concept in deze Profetische Openbaring is om het gemakkelijk toegankelijk te maken, betrouwbaar en simpel van begrip!

Paul van Beek God's Outreach Ministry Int. & Prophet Office

Ootmoedigheid is niet in verband te brengen met 'armoede'!
(Nederigheid)

Elke vorm van kritiek of negatieve opmerking in verband met "ootmoedigheid" in verband te brengen met 'armoede', kan niet baseerd worden vanuit het Woord van God! U kunt rijk zijn in het materialistische leven met een levensstijl van "ootmoedigheid"! Het gaat hier om Uw levens-houding ten opzichte van God en Uw medemens! Leven in grote armoede en dan zeggen dat U leeft in grote ootmoedigheid is niet altijd correct uitgedrukt! Het  is een extreme manier van zeggen, dat zij leven met grote "ootmoedigheid of nederigheid" (Met alle respect voor diegene die leiden onder extreme armoede, van wege de omstandigheden zij hebben te doorstaan en omdat zij God waarlijk dienen, door het Evangelie te verkondigen in extreme omstandigheden in de verlaten plaatsen van deze wereld!) Daar zijn uitzonderingen, dat wanneer God een speciaal doel heeft voor deze specifieke persoonlijkheden! De dag van vandaag wilt God de noden voorzien! Niet altijd verstaan wij God's wegen en Zijn activiteiten en waarom specifieke dingen nu eenmaal gebeuren. Hij is nog steeds een soevereine God! Ootmoedigheid of nederigheid is niet in verband te brengen met 'armoede', maar een gebroken geest, volbrengt doorheen God's manier van werken en kenmerkt als een persoonlijkheid overgegeven aan God!
Daar is een bepaalde groep met God's aangewezen mensen in, maar meer buiten de kerkmuren die een hoge prijs hebben betaald! Zij hebben hun visie naar een hogere niveau gebracht! Zij zijn gezonden naar de verloren zielen; naar de rebelerende kinderen onder God's mensen! Zij zijn de ware 'zonen' & 'dochters' van God!

Weest gekleed met “Ootmoedigheid”!
(1 Petrus 5:5)

"Ootmoedigheid" Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen, maar de nederigen geeft Hij genade. (1 Petrus 5:5; Kolossensen 2:18, 23); "Nederig van geest" (Handelingen 20:19); "Nederigheid in verstand" (Kolossensen 3:12); "Nederigheid" (Efeziërs 4:2); (Filippensen 2:3).

Met het kleed van 'ootmoedigheid' bent u in staat God's stem te verstaan! Vanwege het kleed van 'ootmoedigheid'  ben u gereed voor de strijd! Uw toewijding en liefde tot de Here Yeshua Messiah zal toenemen en meer en meer zult u gaan waarderen wat Hij heeft gedaan voor u doorheen Zijn lijden, Zijn zelf-offering, zeer pijnlijke doods-worsteling, -meer dan ons eigen denk-vermogen dat toelaat-; tijdens Zijn kruisiging! Een heel gewoon en simpel kleed, wat inderdaad op de eerste plaats in wereldse begrippen schijnt te tonen naar 'armoede', maar in de ogen van God draagt U juist dan een kleed overdekt met Zijn Goddelijke genade refererend naar een veel hogere vorm van geestelijke autoriteit! Het gaat eveneens boven onze gelimiteerde manier van denken! Diegene die nog steeds in rebellie leven en geenzins een kleed dragen van 'ootmoedigheid' zijn onder de heerschappij van de vijand! Door het dragen van het kleed van 'ootmoedigheid' en door onze gewilligheid tot zelf- overgave, door onze toewijding voor het Evangelie van God's Koninkrijk en door onze toewijding voor anderen zal de groei van onze Geestelijke volwassenheid een feit zijn! Iedereen is verschiilend van karakter; te samen, niet ieder voor zichzelf, zijn wij in staat de meest geheime dingen van de Here God te onvangen en te verstaan!
Weest gekleed met het kleed van 'ootmoedigheid'! (1 Petrus 5:5). Ootmoedig Uzelf tot God! (1 Petrus 5:6). Weest sober! (1 Petrus 5:8).

Klaagliederen voor de huichelachtige bedienaars van rebellie!

Voor diegene die voortdurend doorgaan met het maken van compromissen; het verkrijgen van gunsten; het verwerven van geld door manupulatie; streven naar bepaalde functies en posities binnen de kerk en Gemeente; zij streven, argumenteerde; verwaarlosing en verontachtzaming! Het doorgaan met verstrooiing van kerkgangers in plaats van hen te verzamelen! Hun harten blijven vol van onvergevevings-gezindheid, onrechtvaardigheid, trots, vooringenomenheid, werken vanuit het vleselijke! Zij blijven zo nonchalant, vol van ijdelheid en schijnheiligheid, zodat zij het kloppen aan de deur van hun hart door de Heilige Geest blijven veronachtzamen! Zij realizeren zich maar niet dat zij steeds weer de Heilige Geest van God bedroeven en doen bekoelen! ...en dan roepen zichzelf uit als: 'Bedienaars van God!' (!?) Het spijt mij U te vertellen, dat u dan niet meer bent dan een werktuig voor satan met zijn vernietigend werk! God weet de meest diepe geheimen van het hart! Dat wat hoog geacht wordt onder de mensen, is een gruwel voor God! (Lukas 16:15)

Menselijke religie is van zichzelf machteloos en elke manier van aanbidding die de mens kiest voor zichzelf is afgescheiden van de ware aanbidding tot God! (Romeinen 1:21-25) Somige zaken tonen impressies van zuiverheid, nederigheid en asceticisme, maar zij zijn machteloos om met zonden af te rekenen en met de "oude man"! (2 Korinthiërs 5:17) Het voedt alleen maar zelf-rechtvaardiging en trots, maar het kan niet hun harten doen veranderen! Het creert tegenwerping na tegenwerping t.o.v. anderen door te handelen alleen maar voor persoonlijk voordeel mede door hun eigen ijdelheid! De vijand, satan, is genaamd als 'koning' over alle 'kinderen van trots en ijdelheid'! De werken van hypocritische bedienaars waren gedaan om gezien te worden bij andere mensen en zo hun aandacht te trekken hoe "geweldig & belangrijk" zij wel zijn! Het is de geest dat nu werkzaam is in alle 'zonen der ongerechtigheid, ongehoorzaamheid en trots'! Hij beheerd alle dingen van de hoge: hij is een koning over alle kinderen van hoogmoed. (Job 41:34; Letterlijk vertaald; volgens Dake's Bible English; In nederlandse bijbel is er geen Job 41:34!???)!

Voor de bedienaars van vandaag, de graag geziene manier van kledij, dure imposante auto's, bepaalde positiedrang en status-symbolen; en een "prachtige vorm van performance van hun religie" maakt hun het middelpunt van hun eigen goddeloosheid! Gezien te zijn door de mensen, maar zij acteren gewoonweg hun "performance" als een acteur! Dit alleen maar om de aandacht naar hunzelf te richten mede door hun eigen ijdelheid!

Verkeerde motieven

Werken doen (voor God???) met de verkeerde motieven, en vele verkeerde werken die wij deden, alhoewel wij de goede motieven voor handen hebben liggen! Een vooringenomen houding en bevooroordeling hebben van zovele mensen en situaties met een kritieke houding. De stem van God is stil en soms zo klein! Onze eigen-denkwereld van fantasiën, gevoelens, emoties en eigengereide ideeën, overwelmen ons steeds maar weer opnieuw! Meestal is het onderworpen tot de onze eigen waanvoorstellingen, verleidingen, en zelf ambitieuse ondernemingen! Daarmede is het zo moeilijk en zijn wij zo gelimiteerd om de stem van de Heilige Geest te verstaan en te onderscheiden van alle andere 'stemmen'!

Jezus komt terug voordat u het goed kunt beseffen!
Ben u voorbereid om de Koning der Koningen te ontmoeten?

Opwekking is...

Opwekking...het is een nieuw begin van gehoorzaamheid tot God. De eerste stap van een bekeerde zondaar of 'terug gevallende Christen' bij overtuiging door de Heilige Geest van God, is diep herkenning van berouw van zonden in hun leven! Diep berouw vereist een gebroken en overgegeven hart en het versagen van de 'oude wereld nature -man-' voor de Troon van de Hemelse Vader! De vloek over de zondaar's leven is verbroken en deze wordt dan getransformeerd in een 'Nieuwe creatie', volgens het imago van Yeshua, de Messias of Jezus Christus (de Gezalfde)! (2 Korinthiërs 5:17)
Een grote menigte van mensen; verloren zielen; 'terug gevallende Christenen'; Honger naar het Woord van God - mensen; bijna hopeloos wachtende met grote verwachtingen naar Uw correcte reactie en actie! U als een toegewijd Christen heeft een bestemming om uit te reiken naar de verloren zielen en naar de kinderen in rebellie! En zij, hetzij dat zij het willen horen, of dat zij het zullen nalaten (want zij zijn een wederspannig volk), zo zullen zij weten, dat er gezalfde zonen van God in het midden waren.
(Van allerlei soort van bedienaars; apostelen, profeten, Leraars, evangelisten and herders...etc.)
Deze bedienaars zullen opstaan waar mensen hen helemaal niet van verwachten! Zij zullen geopenbaard worden i het juiste 'seizoen' (Goddelijke tijdspanne), dat wat verborgen was voor een bepaalde tijd voor de mensheid! ...Ook heb Ik in Israel doen overblijven zeven duizend, alle knieen, die zich niet gebogen hebben voor Baal, en allen mond, die hem niet gekust heeft. (1 Koningen 19:18)
Voor meer informatie over Opwekking surf naar www.Revivallakeland.org (English version/ Engels talig!) Webpage

*Belangrijk te weten:
Yeshua Messias* - Jezus de Christus*

Notitie: De Naam Jezus Christus is de Nederlandse expressie van de Zoon van God. In het Hebreews is de Diezelfde Naam: Yeshua Messias! Deze Naam wordt merendeel gebruikt onder de Messiaanse Joden! Jezus is de Nederlandse Naam. Christus is geen achternaam maar refereerd naar "De Gezalfde van G-D!"

De geschreven Naam van G-D, deze wijze is een Joodse expressie van de Naam van God. God is zo waardig dat zij 'Zijn Naam' niet volledig kunnen schrijven! Het is een vorm en expressie van respect voor de Heilige Naam van G-D!

In deze web-site treft u dit vele malen aan, daar deel van de totale web-groep Joods gebaseerd is. Tenslotte zijn onze Christelijke wortels vanuit het Judiasme voort gekomen, zo'n 2000 jaar geleden. Op !de foto is een klei werk aarde pot vanuit de eerste eeuw van onze (Romeinse) jaartelling. Daarop is duideljk de Messiaanse zegel te zien; ontdekt in de grotten van Zion in Israel. Deze is afkomstig uit een van de eerste Christelijke kerk in Jerusalem. Het embleem bleek een Joods Manorah te zijn triangular met de staart van een vis; het Christelijk symbool, overlappend de onderste helft van de Menorah. De kruising vormt de Ster van David! (Huidig embleem op de vlag van Israel) "
SOURCE: "Unlocking secrets in the second coming SCROLLS"; Author: Dr. Perry Stone, Jr; Page 152/ Page of pictures after page 144; Wij  raden u ten zeerste aan ook dit boek te lezen! Website: www.Perrystone.org  "Voice of Evangelism; P. O. Box 3595; Cleveland, TN 37320; ( (423) 478-3456

"Gebroken"van geest...

Daar is een verbonden site " Brokenness"! Het is geschreven vanuit deze site! (Engelse versie)

Daar is zoveel meer...! Ga naar: Recent Prophecies! (English version)
Deze "Neutrale" site of "Bekleed met het kleed van Ootmoedigheid"

is gecreërd door:
Paulus van Beek

Prophet Office
God’s Outreach Ministry Int. Inc.
P. O. Box 93404; Lakeland; Florida; 33804-3404, USA  ' 001-863-660-2444
Contact us  voor informatie naar de Editor/Web-designer/Founder


www.Godsoutreachministryint.org  www.Riverofjordan.org   www.Prophetoffice.org  www.Endtimeharvestrevival.org

God's Outreach Ministry Int. Inc.,
www.Prophetoffice.org