Gedichten beschikbaar vanuit Paul 's jonge jaren!  
This site is in the Flemish / Dutch language!
!
Deze web-pagina is Vlaams / Nederlands-talig!

Deze web-pagina is geschreven met het lettertype "Papyrus" Click op naam om dit lettertype te downloaden!
Instuctie: 1. Start 2. Control panel  3.Appearance themes  4. Open "Fonts" 5. Paste Lettertype "Papyrus  6.Sluiten!

Inhoud van de verschillende "Gedichten' web-pagina's

Jouw strijd…(I)
De storm in mijn leven!
Vrede...!
Mijn vijand - mijn vriend! (I)
Jezus mijn Vriend!
LIEFDE... (I)
De wijsheid van de Heilige Geest - Hemelse wijsheid!
Bidden  (Auteur onbekend)

De Balk en de splinter!
Verzet!
Terug naar Ministry-Welcome-Site


 (I) [ In de Iteliaanse taal beschikbaar!

LIEFDE…

LIEFDE is het geluk zoeken voor die ander!
LIEFDE is positief zijn ten opzichte van die ander!
LIEFDE is jezelf geven.
LIEFDE is je dienstbaar stellen omwille van het heil van die ander!
LIEFDE is onbeperkt!
LIEFDE is je ogen openzetten voor:

de nood
de strijd
het verdriet
de problemen
het onvolkomene;
ook voor die ander!

LIEFDE overwint onze visie
LIEFDE is niet:

het naar je toehalen
roddelen
zelfzuchtig zijn
egoďstisch zijn!

Maar...
LIEFDE is óók dat je elkaar wilt begrijpen
...en kijkt in het hart van je medemens!
LIEFDE is de mooiste gave die de mens van God kan krijgen!

Paul van Beek ©    ...Maart 1981 

 

 

 

Scriptural referenties…
December 2007
'LIEFDE'

Daarom heeft mij de Vader LIEF, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme.

1 Korinthiërs 13

1
Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de LIEFDE niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.
2
En al ware het dat ik de gave der
profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de LIEFDE niet had, zo ware ik niets.
3
En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de LIEFDE niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven.
4
De LIEFDE is lankmoedig, zij is goedertieren; de LIEFDE is niet afgunstig; de LIEFDE handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;
5
Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;
6
Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid;
7
Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
8
De LIEFDE vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieen, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.
9
Want wij kennen ten dele, en wij
profeteren ten dele;
10
Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.
11
Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was.
12
Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.
13
En nu blijft GELOOF, HOOP en LIEFDE, deze drie; doch de meeste van deze is de LIEFDE!

Het kleed van "ootmoedigheid"!
(Nederigheid)

Nu ook in Vlaams/Nederlands!  Opgewaardeerd op 26 September 2007 op verzoek!
Originele versie is in Engels:
04/10/2005

Mensen die een kleed dragen van ootmoedigheid! Zij hebben een ziel en een hart die puur is! Zij hebben de gehoorzaamheid tot de waarheid, het onderscheidings vermogen om de stem van de Heilige Geest direct te kunnen herkennen! Ootmoedigheid of nederigheid is niet in verband te brengen met 'armoede', maar een gebroken geest, volbrengt doorheen God's manier van werken en kenmerkt als een persoonlijkheid overgegeven aan God! In de ogen van God draagt U juist dan een kleed overdekt met Zijn Goddelijke genade refererend naar een veel hogere vorm van geestelijke autoriteit! Het gaat eveneens boven onze gelimiteerde manier van denken! Daar is een bepaalde groep met God's aangewezen mensen in maar meer buiten de kerkmuren die een hoge prijs hebben betaald! Zij hebben hun visie naar een hogere niveau gebracht! Zij zijn gezonden naar de verloren zielen; naar de kinderen van rebellie onder God's mensen! Zij zijn de ware 'zonen' & 'dochters' van God! (Click op the titel om in de web-pagina te geraken!)

Korte beschrijving van God's Outreach Ministry Int.

God's Outreach Ministry Int. Inc. is een  wereldwijde non-denominationaal profetische Bediening; gaande met de Profetische Eind-tijd Beweging! Een profetische bediening die uitziet naar de verloren zielen, teruggevallen christenen, de gebrokenen van hart...om hen te brengen in het huis van God en is geroepen om mensen waardig voor de troon van de Hemelse Vader te brengen! Om Hem te aanbidden in en  mét de Geest, met een verbroken en nederig hart.

Paul is een dynamische erkende profeet & evangelist, gezalfd door God, geroepen om Gods boodschap van redding door Jezus Christus naar deze wereld te brengen. Sinds 1997, is Paul's eerste doel, het verspeiden van het Evangelie van Jezus Christus met een Profetische & Evangelistische Bediening. Zijn samenkomsten wijzen zondaars naar redding en diep overtuigend berouw en motiveert Christenen hun authoriteit over de vijand te nemen en het besef te hebben welk hun positie in Yeshua Messiah is. Paul gelooft dat Christen zijn niet alleen iets is, wat je ervaart op een zondag-morgen; het is een dagelijkse relatie met de Heer Jezus Christus! Paul brengt Gods boodschap van hoop en bemoediging voor deze generatie! Een rechtstreekse boodschap dat doordringt in alle denominationale blokkades en het schift overleggingen en gedachten des harten van menselijke hypocrisie, zwakheden, tradities & religie en bereikt het hart van de mens diep!

De "Exodus" van Belgie in 2001; het opbouwen van God's Outreach Ministry Int. Inc.  Het begin van een nieuw seizoen in een ander vreemd land. Met onze levens ingaande in het leiderschap, opgericht alleen uit Gods genade.
God's Outreach Ministry Int.
Inc.  is gevestigd in de USA, Florida, Lakeland.

Dit is een Vlaams/Nederlandstalige site voor "Gedichten"

van Paul van Beek
@ Copyrights reserved
Gedichten mogen gebruikt worden in Christelijke samenkomsten na aanvraag voor toelating! Gelieve de auteurs rechten te respecteren! Dank U!

Grafische ontwerpen & lay-out's ontworpen door:
Graphic Art Web Design
Paulus van Beek
 
God's Outreach Ministry Int. Inc. ©
P. O. Box 93404; Lakeland; Florida; 33804-3404; USA ( (863)
660-2444
www.Godsoutreachministryint.org   www.EndTimeHarvestRevival.org  www.Prophetoffice.org  

 

(Shalom)


God's Outreach Ministry Int. Inc. ©