Gedichten beschikbaar vanuit Paul 's jonge jaren!  
This site is in the Flemish / Dutch language!
!
Deze web-pagina is Vlaams / Nederlands-talig!

Deze web-pagina is geschreven met het lettertype "Papyrus" Click op naam om dit lettertype te downloaden!
Instuctie: 1. Start 2. Control panel  3.Appearance themes  4. Open "Fonts" 5. Paste Lettertype "Papyrus  6.Sluiten!

Inhoud van de verschillende "Gedichten' web-pagina's

Jouw strijd…(I)
De storm in mijn leven!
Vrede...!
Mijn vijand - mijn vriend! (I)
Jezus mijn Vriend!!
Liefde... (I)
De wijsheid van de Heilige Geest - Hemelse wijsheid!
Bidden  (Auteur onbekend)

De Balk en de splinter!
Verzet!
Terug naar Ministry-Welcome-Site


 (I) [ In de Iteliaanse taal beschikbaar!

"Vrede"…

Ik zag mensen schreeuwen in hun vredesmars om vrede in deze wereld!
"Geen raketten en geen wapens" - was de leuze!
Ik zag de velen die riepen:

"Weg met de kernenergie, want dat maakt
met zijn afval de wereld toch zo vuil!
"

Ik hoorde vanuit andere delen van de wereld weer velen schreeuwen
in hun smart, in hun pijn, in hun ellende en in hun oorlogen:
"Wij strijden toch om onze vrijheid!"

Toch velen werden hun alles ontnomen
en velen werden voor hun indeaal vermoord door het voortdurend geweld!
Het duister deed weer ...zijn werk en van vrede kon men niet spreken!

...en met al het werk van deze wereld,
met gesmeek om de 'vrede'!
kwam men niet ...verder!

Oorlogen bleven voortwoekeren; problemen bleven de mens de baas!
En ik zag: Er was in die dagen
een grote verdrukking; *1
velen bezweken; velen leden; velen waren in grote nood!
Het duister vierde ...in dezer dagen; donkere dagen van hoogtij!

TOEN ...hoorde een stem uit de Hemel, die riep:
"Komt allen tot Mij en Ik zal u geven de vrede in uwer harten,
                 ...verbonden met de ware liefde!"
*2

En ik zag dat er velen luisterden, doch dat er slechts enkelen kwamen; ...zij die naar gerechtigheid dorstten en hongerden! *3

En terwijl het duistere in de wereld haar vruchten droeg; *4

ZIE ...Ik hoorde weer die stem uit de Hemel die riep tot de Zijnen:

"Mijn kinderen Ik zal u maken tot zonen der volmaking;
zij die de ware vrede gaan stichten;
zij die
de duisternis doet beeindigen!" *5

En ZIE:

Ik zag een 'nieuwe' wereld! *6
een 'wereld' van Gerechtigheid & Liefde!
verbonden aan de waarheden God's!
en
van duisternis was geen sprake meer!

Zalig zij de Zoon van God; Jezus!
Hij Die dit alles bereidde tot heil voor de mensheid!

Paul van Beek ©    ...December 1983 

Scriptural referenties…
December 2007

*1 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil. En dan zullen er velen geergerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. (Matthëus 24:6-12)
*2 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd. (Johannes 14:27)
     Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen (Johannes 16:33)
*3 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden (Matthëus 5:6)
   En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; (Johannes 16:8, 9)
   Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. (Romeinen 10:3)
*4
Het is de wereld zelf die het kwade meer en meer openbaard en uitvoerd als resultaat en consequente gevolgen van dat zaad van kwaad, gezaaid door de vele jaren heen!  Deze zallen zijn vruchten dragen naar mate wij door de eindtijd heen door-leven! Het is een manifestatie van het kwade karakter (zaad van kwaad) wat groeit in de mensheid, dat zich keer op keer doorheen de geschiedenis herhaald! Hetgeen wij moeten aanzien en doorstaan in steeds grotere mate naar gelang wij vorderen door-in deze eind-tijd! (Matthëus 24)
*5
Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der 'kinderen' *(zonen) Gods. (Romeinen 8:19)
    Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, 'kinderen'
*(zonen) Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld;(Filippensen 2:15)
* NOTE: Beide Nederlands talige versies omschrijft 'kinderen'! Vanuit de griekse& Engelse vertaling refereert het naar 'zonen'! (Niet te vergelijken met de 'zonen van God" in Genisis, daar worden de 'afvallige engelen' bedoeld!)
(De woorden vanuit de Hebreewse & Griekse contexten zijn 'rijker' met  meer omvangrijker betekenissen!)
*6 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. (Openbaring 21:1)
    En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. (
Openbaring 21:5)

Het kleed van "ootmoedigheid"!
(Nederigheid)

Nu ook in Vlaams/Nederlands!  Opgewaardeerd op 26 September 2007 op verzoek!
Originele versie is in Engels:
04/10/2005

Mensen die een kleed dragen van ootmoedigheid! Zij hebben een ziel en een hart die puur is! Zij hebben de gehoorzaamheid tot de waarheid, het onderscheidings vermogen om de stem van de Heilige Geest direct te kunnen herkennen! Ootmoedigheid of nederigheid is niet in verband te brengen met 'armoede', maar een gebroken geest, volbrengt doorheen God's manier van werken en kenmerkt als een persoonlijkheid overgegeven aan God! In de ogen van God draagt U juist dan een kleed overdekt met Zijn Goddelijke genade refererend naar een veel hogere vorm van geestelijke autoriteit! Het gaat eveneens boven onze gelimiteerde manier van denken! Daar is een bepaalde groep met God's aangewezen mensen in maar meer buiten de kerkmuren die een hoge prijs hebben betaald! Zij hebben hun visie naar een hogere niveau gebracht! Zij zijn gezonden naar de verloren zielen; naar de kinderen van rebellie onder God's mensen! Zij zijn de ware 'zonen' & 'dochters' van God! (Click op the titel om in de web-pagina te geraken!)

Korte beschrijving van God's Outreach Ministry Int.

God's Outreach Ministry Int. Inc. is een  wereldwijde non-denominationaal profetische Bediening; gaande met de Profetische Eind-tijd Beweging! Een profetische bediening die uitziet naar de verloren zielen, teruggevallen christenen, de gebrokenen van hart...om hen te brengen in het huis van God en is geroepen om mensen waardig voor de troon van de Hemelse Vader te brengen! Om Hem te aanbidden in en  mét de Geest, met een verbroken en nederig hart.

Paul is een dynamische erkende profeet & evangelist, gezalfd door God, geroepen om Gods boodschap van redding door Jezus Christus naar deze wereld te brengen. Sinds 1997, is Paul's eerste doel, het verspeiden van het Evangelie van Jezus Christus met een Profetische & Evangelistische Bediening. Zijn samenkomsten wijzen zondaars naar redding en diep overtuigend berouw en motiveert Christenen hun authoriteit over de vijand te nemen en het besef te hebben welk hun positie in Yeshua Messiah is. Paul gelooft dat Christen zijn niet alleen iets is, wat je ervaart op een zondag-morgen; het is een dagelijkse relatie met de Heer Jezus Christus! Paul brengt Gods boodschap van hoop en bemoediging voor deze generatie! Een rechtstreekse boodschap dat doordringt in alle denominationale blokkades en het schift overleggingen en gedachten des harten van menselijke hypocrisie, zwakheden, tradities & religie en bereikt het hart van de mens diep!

De "Exodus" van Belgie in 2001; het opbouwen van God's Outreach Ministry Int. Inc.  Het begin van een nieuw seizoen in een ander vreemd land. Met onze levens ingaande in het leiderschap, opgericht alleen uit Gods genade.
God's Outreach Ministry Int.
Inc.  is gevestigd in de USA, Florida, Lakeland.

Dit is een Vlaams/Nederlandstalige site voor "Gedichten"

van Paul van Beek
© Copyrights reserved
Gedichten mogen gebruikt worden in Christelijke samenkomsten na aanvraag voor toelating! Gelieve de auteurs rechten te respecteren! Dank U!

Grafische ontwerpen & lay-out's ontworpen door:
Graphic Art Web Design
Paulus van Beek
 
God's Outreach Ministry Int. Inc. ©
P. O. Box 93404; Lakeland; Florida; 33804-3404; USA ( (863)
660-2444
Contact us  for information to the Editor/Web-designer/Founder
www.Godsoutreachministryint.org   www.EndTimeHarvestRevival.org  www.Prophetoffice.org  
 


(Shalom)


God's Outreach Ministry Int. Inc. ©