Gedichten beschikbaar vanuit Paul 's jonge jaren!  
This site is in the Flemish / Dutch language!
!
Deze web-pagina is Vlaams / Nederlands-talig!

Deze web-pagina is geschreven met het lettertype "Papyrus" Click op naam om dit lettertype te downloaden!
Instuctie: 1. Start 2. Control panel  3.Appearance themes  4. Open "Fonts" 5. Paste Lettertype "Papyrus  6.Sluiten!

Inhoud van de verschillende "Gedichten' web-pagina's

Jouw strijd…(I)
De storm in mijn leven!
Vrede...!
Mijn vijand - mijn vriend! (I)
Jezus mijn Vriend!
LIEFDE... (I)
De wijsheid van de Heilige Geest - Hemelse wijsheid!
Bidden  (Auteur onbekend)

De Balk en de splinter!
Verzet!
Terug naar Ministry-Welcome-Site (I) [ In de Iteliaanse taal beschikbaar!

Verzet
 

Je moet het kunnen opbrengen
na een moeilijke periode en hevige strijd,
je besluit nemen te verzetten
...en weerstand te bieden tegen
*1
alle soort van tegenslagen in het leven!
Je niet bij de 'pakken doen neer zitten",
in een afwachtende hulpeloze houding!

Verzet - tegenvuur geven
aan een voor jou schijnbaar machtig
en 'onzichtbaar'; doch realistische vijand!
*2
van het leven en in het leven!
Verzet, niet door je eige menselijke 'zwakte';
*3
jezelf blijven zeggen: 'Dat je het nooit kan'!
...maar juist door je geloof jezelf sterk te maken
en krachtig weerstand te bieden!

Het is je positie weten te bepalen
op een plaats waar je behoort te staan!
Het zijn je eige
n gedachten & overenkingen in je innerlijke!
Het is juist daar waar de bron is van je strijd!
...je zwakte;...je sterkte;...de aanvallen; en je verzet
plaatst vind in de eerste fase van je eige leven!

Het is juist op dát terrein waar God tot je spreekt!
Waar de Heilige Geest je onderwijst!
*4
Waar je geweten spreekt over goed en niet goed!
Waar je jezelf bevindt: 'Je eige ik'!
...maar waar ook
de boze zijn werkterrein heeft!

Het is tegen die vijand waar je mee te kampen hebt! *2
Jouw
'schijnbaar' machtig; onzichtbare; doch realistische vijand!
Het is tegen 'deze' waar je je tegen moet verzetten!
en op de 'plaats' moet wijzen waar 'die' behoord!
Het is juist over 'deze' over 'wie' je zal overwinnen!
*5
...in geloof & in sterkte!
...doch niet alleen door eige kennis en kracht!
...maar in wijsheid & goede 'wandel' met God in je leven!

Paul van Beek ©   ...29 December1988

Bijbel referenties…
December 2007
'Verzet tegen
de vijand'

*1 Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden. (Jakobus 4:7)
....Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid (2 Timothëus 1:7)
*2 .....Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. (Efeziërs 6:12)
*3 ...Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. (Zacharia 4:6)
*4
En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven. (1 Johannes 2:27)
*5 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus! (1 Korinthiërs 15: 57)

Het kleed van "ootmoedigheid"!
(Nederigheid)

Nu ook in Vlaams/Nederlands!  Opgewaardeerd op 26 September 2007 op verzoek!
Originele versie is in Engels:
04/10/2005

Mensen die een kleed dragen van ootmoedigheid! Zij hebben een ziel en een hart die puur is! Zij hebben de gehoorzaamheid tot de waarheid, het onderscheidings vermogen om de stem van de Heilige Geest direct te kunnen herkennen! Ootmoedigheid of nederigheid is niet in verband te brengen met 'armoede', maar een gebroken geest, volbrengt doorheen God's manier van werken en kenmerkt als een persoonlijkheid overgegeven aan God! In de ogen van God draagt U juist dan een kleed overdekt met Zijn Goddelijke genade refererend naar een veel hogere vorm van geestelijke autoriteit! Het gaat eveneens boven onze gelimiteerde manier van denken! Daar is een bepaalde groep met God's aangewezen mensen in maar meer buiten de kerkmuren die een hoge prijs hebben betaald! Zij hebben hun visie naar een hogere niveau gebracht! Zij zijn gezonden naar de verloren zielen; naar de kinderen van rebellie onder God's mensen! Zij zijn de ware 'zonen' & 'dochters' van God! (Click op the titel om in de web-pagina te geraken!)

Korte beschrijving van God's Outreach Ministry Int.

God's Outreach Ministry Int. Inc. is een  wereldwijde non-denominationaal profetische Bediening; gaande met de Profetische Eind-tijd Beweging! Een profetische bediening die uitziet naar de verloren zielen, teruggevallen christenen, de gebrokenen van hart...om hen te brengen in het huis van God en is geroepen om mensen waardig voor de troon van de Hemelse Vader te brengen! Om Hem te aanbidden in en  mét de Geest, met een verbroken en nederig hart.

Paul is een dynamische erkende profeet & evangelist, gezalfd door God, geroepen om Gods boodschap van redding door Jezus Christus naar deze wereld te brengen. Sinds 1997, is Paul's eerste doel, het verspeiden van het Evangelie van Jezus Christus met een Profetische & Evangelistische Bediening. Zijn samenkomsten wijzen zondaars naar redding en diep overtuigend berouw en motiveert Christenen hun authoriteit over de vijand te nemen en het besef te hebben welk hun positie in Yeshua Messiah is. Paul gelooft dat Christen zijn niet alleen iets is, wat je ervaart op een zondag-morgen; het is een dagelijkse relatie met de Heer Jezus Christus! Paul brengt Gods boodschap van hoop en bemoediging voor deze generatie! Een rechtstreekse boodschap dat doordringt in alle denominationale blokkades en het schift overleggingen en gedachten des harten van menselijke hypocrisie, zwakheden, tradities & religie en bereikt het hart van de mens diep!

De "Exodus" van Belgie in 2001; het opbouwen van God's Outreach Ministry Int. Inc.  Het begin van een nieuw seizoen in een ander vreemd land. Met onze levens ingaande in het leiderschap, opgericht alleen uit Gods genade.
God's Outreach Ministry Int.
Inc.  is gevestigd in de USA, Florida, Lakeland.

Dit is een Vlaams/Nederlandstalige site voor "Gedichten"

van Paul van Beek
@ Copyrights reserved
Gedichten mogen gebruikt worden in Christelijke samenkomsten na aanvraag voor toelating! Gelieve de auteurs rechten te respecteren! Dank U!

Grafische ontwerpen & lay-out's ontworpen door:
Graphic Art Web Design
Paulus van Beek
 
God's Outreach Ministry Int. Inc. ©
P. O. Box 93404; Lakeland; Florida; 33804-3404; USA ( (863)
660-2444
Contact us  for information to the Editor/Web-designer/Founder
www.Godsoutreachministryint.org   www.EndTimeHarvestRevival.org  www.Prophetoffice.org 
 


(Shalom)


God's Outreach Ministry Int. Inc. ©