Gedichten beschikbaar vanuit Paul 's jonge jaren!  
This site is in the Flemish / Dutch language!
!
Deze web-pagina is Vlaams / Nederlands-talig!

Deze web-pagina is geschreven met het lettertype "Papyrus" Click op naam om dit lettertype te downloaden!
Instuctie: 1. Start 2. Control panel  3.Appearance themes  4. Open "Fonts" 5. Paste Lettertype "Papyrus  6.Sluiten!

Inhoud van de verschillende "Gedichten' web-pagina's

Jouw strijd…(I)
De storm in mijn leven!
Vrede...!
Mijn vijand - mijn vriend! (I)
Jezus mijn Vriend!
LIEFDE... (I)
De wijsheid van de Heilige Geest - Hemelse wijsheid!
Bidden  (Auteur onbekend)

De Balk en de splinter!
Verzet!
Terug naar Ministry-Welcome-Site


 (I) [ In de Iteliaanse taal beschikbaar!

De wijsheid van de Heilige Geest!
-
Hemelse wijsheid -

De Heilige Geest die schenkt, die verspreidt het klimaat van God!
De Heilige Geest is voor alles rein en dus niet
bedoezeld door de boze
De Heilige Geest is zuiver!
De Heilige Geest is vredelievend; zoekt; bewerkt de vrede & harmonie!
De Heilige Geest is:

vriendelijk
inschikkelijk
gezeggelijk
volgzaam aan de aanwijzingen ...van het Woord van God!
vrij van menselijke inbeelding ...&
hoogmoed!

De Heilige Geest is verbonden met de liefde Gods!
De Heilige Geest is vol erbarmen en bescherming!
De Heilige Geest is altijd gereed om hen te helpen;

die in nood zijn!
en hun te vergeven die Hem
beledigd of iets misdaan hebben!

De Heilige Geest brengt de 'goede vruchten' voort! *1
De Heilige Geest is met deze wijsheid; behoud de gelijkheid van partijen,
...want alle broeders & zusters zijn voor...
...de Heilige Geest gelijk!
De Heilige Geest berust op de waarheid van God, die duidelijk & klaar is!

Deze wijsheid; deze gerechtigheid brengt het goede voort, hetgeen God voor ons heeft bestemd in de praktijk van ons leven!

De grond waarop gerechtigheid gedijdt is het vredig hart, verzoend met God! Deze gerechtigheid zal dan ontkiemen en ontwikkelen tot een rijk gewas; ten gunste voor hen aan wie de akker de levens toebehoord. Diegene met een vredig hart, want de akker is het hart! *2

Zalig zij de vredestichters!
 

Paul van Beek ©    ...24 Augustus 1982 

Bijbel referenties…
December 2007
'LIEFDE'

*1 Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid
(Efeziërs 5:9)
*2 Zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid; braakt u een braakland; dewijl het tijd is den HEERE te zoeken, totdat Hij kome, en over u de gerechtigheid regene. (Hosea 10:12)
   Die nu in de 'goede aarde' bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertig voud. (Matthëus 13: 23)

De resultaten van goede vruchten is afhankelijk van de soort van 'grond" waarin het groeit en de propere behandeling van de cultivatie! De 'grond' verwijst naar het hart en de cultivatie over de manier hoe men omgaat met het Woord van God, dat  gezaaid is in het hart van de mens!

Het kleed van "ootmoedigheid"!
(Nederigheid)

Nu ook in Vlaams/Nederlands!  Opgewaardeerd op 26 September 2007 op verzoek!
Originele versie is in Engels:
04/10/2005

Mensen die een kleed dragen van ootmoedigheid! Zij hebben een ziel en een hart die puur is! Zij hebben de gehoorzaamheid tot de waarheid, het onderscheidings vermogen om de stem van de Heilige Geest direct te kunnen herkennen! Ootmoedigheid of nederigheid is niet in verband te brengen met 'armoede', maar een gebroken geest, volbrengt doorheen God's manier van werken en kenmerkt als een persoonlijkheid overgegeven aan God! In de ogen van God draagt U juist dan een kleed overdekt met Zijn Goddelijke genade refererend naar een veel hogere vorm van geestelijke autoriteit! Het gaat eveneens boven onze gelimiteerde manier van denken! Daar is een bepaalde groep met God's aangewezen mensen in maar meer buiten de kerkmuren die een hoge prijs hebben betaald! Zij hebben hun visie naar een hogere niveau gebracht! Zij zijn gezonden naar de verloren zielen; naar de kinderen van rebellie onder God's mensen! Zij zijn de ware 'zonen' & 'dochters' van God! (Click op the titel om in de web-pagina te geraken!)

Korte beschrijving van God's Outreach Ministry Int.

God's Outreach Ministry Int. Inc. is een  wereldwijde non-denominationaal profetische Bediening; gaande met de Profetische Eind-tijd Beweging! Een profetische bediening die uitziet naar de verloren zielen, teruggevallen christenen, de gebrokenen van hart...om hen te brengen in het huis van God en is geroepen om mensen waardig voor de troon van de Hemelse Vader te brengen! Om Hem te aanbidden in en  mét de Geest, met een verbroken en nederig hart.

Paul is een dynamische erkende profeet & evangelist, gezalfd door God, geroepen om Gods boodschap van redding door Jezus Christus naar deze wereld te brengen. Sinds 1997, is Paul's eerste doel, het verspeiden van het Evangelie van Jezus Christus met een Profetische & Evangelistische Bediening. Zijn samenkomsten wijzen zondaars naar redding en diep overtuigend berouw en motiveert Christenen hun authoriteit over de vijand te nemen en het besef te hebben welk hun positie in Yeshua Messiah is. Paul gelooft dat Christen zijn niet alleen iets is, wat je ervaart op een zondag-morgen; het is een dagelijkse relatie met de Heer Jezus Christus! Paul brengt Gods boodschap van hoop en bemoediging voor deze generatie! Een rechtstreekse boodschap dat doordringt in alle denominationale blokkades en het schift overleggingen en gedachten des harten van menselijke hypocrisie, zwakheden, tradities & religie en bereikt het hart van de mens diep!

De "Exodus" van Belgie in 2001; het opbouwen van God's Outreach Ministry Int. Inc.  Het begin van een nieuw seizoen in een ander vreemd land. Met onze levens ingaande in het leiderschap, opgericht alleen uit Gods genade.
God's Outreach Ministry Int.
Inc.  is gevestigd in de USA, Florida, Lakeland.

Dit is een Vlaams/Nederlandstalige site voor "Gedichten"

van Paul van Beek
@ Copyrights reserved
Gedichten mogen gebruikt worden in Christelijke samenkomsten na aanvraag voor toelating! Gelieve de auteurs rechten te respecteren! Dank U!

Grafische ontwerpen & lay-out's ontworpen door:
Graphic Art Web Design
Paulus van Beek
 
God's Outreach Ministry Int. Inc. ©
P. O. Box 93404; Lakeland; Florida; 33804-3404; USA ( (863)
660-2444
Contact us  for information to the Editor/Web-designer/Founder
www.Godsoutreachministryint.org   www.EndTimeHarvestRevival.org  www.Prophetoffice.org  
 


(Shalom)


God's Outreach Ministry Int. Inc. ©